Bitcoins accepted
Beslist.nl
Winkel in het Nederlands Shop in English

Categorie

  
Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

 


Partner programma

U kunt zich hier aanmelden voor het partnerprogramma: AANMELDEN PARTNERPROGRAMMA

Inleiding

Het Era Nova partnerprogramma voorziet in de verkoop van Era Nova producten via partners.  Een partner is een met Era Nova samenwerkende partij die via een eigen website producten van Era Nova aanbeveelt en voor de verkoop van deze producten doorverwijst naar de Era Nova webwinkel. Indien de klant tot een aankoop overgaat na doorverwijzing vanaf de partner website, ontvangt de partner hiervoor een commissie. De commissie bedraagt een percentage van de netto aankoopsom (exclusief BTW en verzendkosten).

Hoe werkt het?

Hoe weet Era Nova dat de klant van een partner website afkomstig is? De partner ontvangt na registratie een unieke partnersleutel. Deze partnersleutel wordt  meegestuurd wanneer de klant vanaf de partner website surft naar de Era Nova webwinkel. Era Nova registreert deze unieke partnersleutel en bewaart deze informatie bij de order van de klant. Zodoende zijn alle aankopen die via een partner tot stand komen geregistreerd. Era Nova stelt links & banners ter beschikking die op de partner website geplaatst kunnen worden.

Deze Links & Banners kunnen ook gebruikt worden in e-mail campagnes, zoals nieuwsbrieven, mits deze e-mails in HTML formaat verzonden worden. De partnersleutel van de partner wordt toegevoegd aan alle links en banners die de partner aanmaakt via zijn partner account op de Era Nova website. Gebruik van eigen banners is dan ook niet toegestaan omdat de partner registratie niet gegarandeerd kan worden.

Zie hier voorbeelden van banners : VOORBEELDEN BANNERS

De banners op de website van de partner worden in zogeheten iFrames geplaatst. De content van dit frame wordt geheel verzorgt door Era Nova. Op deze wijze kan Era Nova garanderen dat de partner website in het geheel niet belast wordt door het plaatsen van links & banners op de partner website.

Als partner krijgt u een eigen account op de Era Nova website om uw links en banners aan te maken. Tevens kunt u met deze account de bestelhistorie die via uw partnersleutel heeft plaatsgevonden in detail volgen, inclusief de detailgegevens van de door u verdiende commissies.

Commissies

De commissies zijn afhankelijk van het verkochte product. Hieronder ziet u een overzicht van de commissies:

Boeken

10 % van de netto verkoopprijs

E-boeken

5 % van de netto verkoopprijs

DVD’s

12 % van de netto verkoopprijs

Waterfilter

4 % van de netto verkoopprijs

E-readers

2 % van de netto verkoopprijs

Kaarten voor evenementen

Deze vallen buiten het partnerprogramma

Onder de netto verkoopprijs wordt verstaan de verkoopprijs van het product exclusief BTW en verzendkosten. Commissies worden aan het begin van ieder nieuw kwartaal over het voorgaande kwartaal uitgekeerd.  Uitkering zal altijd plaatsvinden indien commissie rechten zijn opgebouwd, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Aanmelden

U kunt zich op deze pagina aanmelden: AANMELDEN PARTNERPROGRAMMA

Algemene voorwaarden Era Nova partnerprogramma

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van ons partnerprogramma aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als partner geeft u aan deze voorwaarden te accepteren.
 
Artikel 1 – Definities

Piramidions: de uitgeverij opererend onder BTW nummer: NL120443892B01, Kamer van Koophandel Eindhoven: 17242319, Postbank rek.nr: 4282898.

Era Nova: De boekenwinkel website van Piramidions www.era-nova.nl

Partner: iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Era Nova Partnervoorwaarden heeft aanvaard en door Piramidions als Partner is geaccepteerd om Gebruikers via Links toegang te verschaffen tot de Era Nova website.

Artikelen: alle producten die worden aangeboden op de Era Nova website.

Link: een elektronische link naar de Era Nova website die de Partner via de Era Nova website heeft aangemaakt en via internet (in het bijzonder op de site van de Partner of in zijn/haar advertenties en/of e-mailberichten) openbaar maakt of openbaar doet maken.

Gebruiker: iedere gebruiker van Internet die zich via een Link toegang verschaft tot de Era Nova website en zodoende één of meer Artikelen koopt van Piramidions.

Content: (een deel van) het aanbod van Artikelen op de Era Nova website, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, dat Piramidions ten behoeve van het Partnerprogramma ter beschikking stelt via de Era Nova website.

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie
2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een site op Internet beschikt kan zich aanmelden als Era Nova Partner.
2.2. Aanmelding als Era Nova Partner houdt in dat u de Partnervoorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.
2.3. Om als Partner te worden ingeschreven dient u:
a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
b. te bevestigen dat u de Partnervoorwaarden heeft aanvaard door de ‘Akkoord partnervoorwaarden’ vink aan te vinken op het aanmeldingsformulier;
c. als Partner te zijn geaccepteerd door Piramidions.
2.4. Piramidions informeert u in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Partnervoorwaarden is bevestigd of Piramidions u als Partner accepteert.
2.5. Piramidions kan een aanmelding weigeren, zonder opgave van redenen.

Artikel 3 – Gebruik
3.1. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de Partner, maar door Piramidions worden verkocht.
3.2. De Partner is gerechtigd om de naam Era Nova en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Era Nova uitsluitend ten behoeve van het Era Nova Partnerprogramma te gebruiken op de door Piramidions van tijd tot tijd aan te geven wijze. De Partner zal daarbij alle aanwijzingen van Piramidions steeds opvolgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor Piramidions zal kunnen zijn.
3.3. Het is de Partner niet toegestaan de naam Era Nova en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Piramidions of daarmee overeenstemmende tekens op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma's binnen zoekmachines.
3.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de Partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Piramidions en derden respecteren.
3.5. De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Era Nova Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.6. De prijzen van de Artikelen op de Era Nova website kunnen regelmatig wijzigen. De Partner draagt er te allen tijde zorg voor dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld op de Era Nova website.
3.8. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de site van de Partner of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de Partner een Link heeft opgenomen:
a. een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
b. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
c. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
d. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Piramidions;
e. auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Piramidions of enige derde worden geschonden.
3.9. De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Piramidions terzake van de installatie en het gebruik van de Link alsmede terzake van de Content.
3.10. Indien de Era Nova website hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Link, is Piramidions gerechtigd om de Link te blokkeren.
3.11. Het is de Partner niet toegestaan om direct of indirect Artikelen via zijn/haar Link(s) te bestellen.

Artikel 4 – Commissie
4.1. De Partner kan aanspraak maken op commissie terzake van alle Artikelen die door Piramidions aan een Gebruiker worden verkocht tijdens een winkelsessie op de Era Nova website waartoe de Gebruiker zich toegang heeft verschaft door middel van de Link en de Gebruiker aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Piramidions heeft voldaan.
4.2. Indien de Gebruiker de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie.
4.3. De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde (exclusief BTW en verzendkosten) per productgroep per kwartaal.

Boeken

10 % van de netto verkoopprijs

E-boeken

% van de netto verkoopprijs

DVD’s

12 % van de netto verkoopprijs

Waterfilter

4 % van de netto verkoopprijs

E-readers

2 % van de netto verkoopprijs

Kaarten voor evenementen

Deze vallen buiten het partnerprogramma

4.4. De registratie van de verkopen via de Era Nova website is bindend voor Piramidions en de Partner.

Artikel 5 – Betaling
5.1. Betaling van de commissie door Piramidions aan de Partner zal per kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier.
Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Piramidions, zijn voor rekening van de Partner.
5.2. Piramidions is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Piramidions uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.


Artikel 6 - Beëindiging Era Nova Partnerschap
6.1. Piramidions is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Era Nova Partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2. Onverminderd haar overige rechten is Piramidions onder meer gerechtigd om het Partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
a. de Partner tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Partnervoorwaarden handelt;
b. de site van de Partner naar oordeel van Piramidions in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
c. Piramidions hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d. de Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Piramidions en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.
6.3. Het Partnerschap eindigt direct en automatisch in geval:
a. de Partner de Link heeft verbroken;
b. het Partnerprogramma is stopgezet.

Artikel 7 - Gevolgen beëindiging Era Nova Partnerschap
7.1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. worden de Link(s) verbroken;
b. is Piramidions gerechtigd om de toegang van de Partner tot de Era Nova website te blokkeren;
c. kan de Partner, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d. zal de Partner de Content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen;
e. is de Partner niet langer gerechtigd om de naam Era Nova en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Piramidions in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.
7.2. Uitsluitend in geval het Partnerschap is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.3, zal de Partner aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5.
7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen Piramidions en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het Partnerschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige(schade)vergoeding.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1. De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. De Partner vrijwaart Piramidions voor alle aanspraken dienaangaande.
8.2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Piramidions, is Piramidions niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Era Nova website, technische storingen, etc.
8.3. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Piramidions terzake van alle aanspraken dienaangaande.


Artikel 9 – Diversen
9.1. De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Piramidions en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Piramidions.
9.2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Piramidions hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.3. Piramidions is te allen tijde gerechtigd om de Partnervoorwaarden te veranderen. De Partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Partnervoorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het Partnerschap te beëindigen. Indien de Partner niet tot beëindiging van het Partnerschap overgaat, wordt de Piramidions Partner geacht de gewijzigde Partnervoorwaarden te hebben aanvaard.
9.4. Indien enige bepaling van deze Partnervoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. De Partnervoorwaarden en het Partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

AANMELDEN PARTNERPROGRAMMA

Bestsellers top 5

1


Tanja Bont, Fred Streefkerk
Holistische aanpak burn-out

2


Lilian Ferru
Leven met het Licht aan

3


Indra Torsten Preiss
Je relatie helen

4


Joke Küppers-Wildervanck
Nine star ki astrologie

5


Priscilla van Lierop
Mieren in je buik